Privacyverklaring

Lekker Los Massagepraktijk, gevestigd aan:

Vismarkt 34A
9711 KT
Groningen,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
lekker-los.nl
Vismarkt 34A
9711KT
Groningen
Tel: 06-17138112

Jorris Klaassen is de Functionaris Gegevensbescherming van Lekker Los Massagepraktijk. Hij is te bereiken via info@lekker-los.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lekker Los Massagepraktijk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  •  Naam
  •  Achternaam
  • Telefoonnummer
  •  E-mail adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Lekker Los Massagepraktijk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  •  Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. 

Lekker Los Massagepraktijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om facturen te kunnen versturen.
  • Om te kunnen bellen of mailen voor afspraken of het wijzigen hiervan.
  • En qua gezondheid: Om in kaart te kunnen brengen waar de aandachtspunten zich bevinden bij de cliënt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Lekker Los Massagepraktijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lekker Los Massagepraktijk) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren en delen van persoonsgegevens met derden

Lekker Los Massagepraktijk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lekker Los Massagepraktijk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lekker Los Massagepraktijk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lekker-los.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Lekker Los Massagepraktijk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lekker Los Massagepraktijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lekker-los.nl

Lekker Los Massagepraktijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende categorie van persoonsgegevens:

Bewaren van persoonsgegevens  > 3 jaar

Bij geen contact verwijder ik uw gegevens na 3 jaar omdat ik er dan van uit ga dat u geen gebruik meer zult maken van mijn diensten.